به گزارش ایرنا، نوه ۶۷ ساله این پیرزن مسن در گفت و گو با ایرنا تاریخ شناسنامه ای تولد مادربزرگش را ۱۶ آبان یكهزار و ۲۸۱ عنوان كرد و افزود:تاریخ تنظیم سند شناسنامه آن مرحومه یكم بهمن ۱۳۱۵ درج شده است.

' عباسعلی گیسوری ' گفت: اما احتمال زیادی می دهیم که مامور ثبت احوال در تخمین سن مرحومه پرمه دچار اشتباه شده باشد چرا که ایشان به خوبی دوران زمامداری ناصرالدین شاه قاجار و نیز داستان کشته شدن وی به دست میرزا رضای کرمانی را به خاطر داشت.

او افزود: این مرحومه در زمان حکومت ناصرالدین شاه در روستای ' سنو ' از توابع بخش ' کاخک ' گناباد به دنیا آمده و به همراه شوهر اولش به روستای ' گیسور ' که تاکنون در آن سکونت داشت مهاجرت کرد و در همان جا نیز دار فانی را وداع کرد.

وی گفت: آن مرحومه پنج بار ازدواج کرده و دارای ۲۴۰ نوه، نبیره، نتیجه و… است و شناسنامه وی نیز توسط فرزندان همسر سومش تهیه گردیده است.

او افزود:مادر بزرگم فقط از ناحیه دو چشم نابینا بود و اگر چشمهایش می دید به راحتی می توانست راه برود و فعالیت های روزمره زندگیاش را انجام دهد.