به گزارش افکارنیوز،رعايت نظافت در همه جا و براى همۀ افراد چه مرد و چه زن، لازم است. انسان بايد بدن و لباسش را هميشه تميز نگه دارد. هر روز صبح دست و صورتش را بشويد. دندان هايش را مسواك كند. موهايش را شانه بزند. اسلام درباره نظافت و پوشيدن لباس زيبا فراوان سفارش كرده است. به گونه ای که پیامبر اکرم (ص) نظافت را جزو ايمان شمرده است. مرد همان گونه كه نمى پسندد همسرش خانم ژوليده اى باشد و از وی انتظار دارد كه در منزل به سر و وضع خود برسد، تميز و زيبا باشد، باید مطمئن باشد که همسرش نیز از او چنین انتظاری را دارد. او نيز از شوهر ژوليده و بدقيافه بدش مى آيد. آنچه که از مجموع تعالیم و آموزه های دینی به دست می آید؛ این است که نظافت، تمیزی و آراستگی ظاهری برای مردان، مورد سفارش جدی اسلام و پیشوایان دین بوده است.