به گزارش افکارنیوز،

پیام پزشک‌پور اظهار کرد: محلول‌پاشی با عناصر غذایی یکی از روش‌های تغذیه گیاه است.

اخبار اجتماعی - وی ادامه داد: گرچه برگ‌ها و سایر اندام‌های هوایی به خوبی می‌توانند مواد غذایی را به صورت گاز (گاز کربنیک، اکسیژن، انیدرید سولفورو) از طریق روزنه‌ها جذب کنند، ولی جذب مواد غذایی به صورت یون از محلول محدود است.

پزشک‌پور تصریح کرد: علت این قضیه آن است که سلول‌های اپیدرمی خارجی برگ با کوتیکول پوشیده شده است.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان افزود: اوره تنها کود نیتروژنه است که از آن می‌توان به صورت تغذیه برگی استفاده کرد.

وی یادآور شد: از آنجا که نیتروژن اضافه شده به خاک می‌تواند از طریق آب‌شویی و یا تصعید از دسترس گیاه خارج شود و عرضه نیتروژن از خاک، ریشه‌ها، گره‌ها یا ساقه‌ها به خاطر تنش‌های محیطی یا پیری محدود می‌شود، پاشیدن اوره به عنوان منبع نیتروژن بر روی شاخ و برگ گیاه می‌تواند عامل مؤثری در افزایش کیفیت و احتمالاً کمیت گیاهان باشد.

پزشک‌پور خاطرنشان کرد: علیرغم گسترش کشت مضاعف گندم- ماش در منطقه لرستان مطالعه‌ای مطلوب در رابطه با اثرات روش‌های متفاوت کاشت، مدیریت بقایای گیاهی و روش‌های محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و صفات کمی گیاه ماش انجام نشده است.