به گزارش خبرنگار افكار نيوز به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، مجمع عمومي كه ۱۹۲ كشور عضو آن هستند همچنين از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و سازمانهاي بينالمللي خواست سرمايه، فنآوري و ساير منابع را براي كمك به كشورهاي فقير به منظور افزايش تلاشهاي اين كشورها براي داشتن آب آشاميدني سالم و قابل دسترس، همچنين خدمات تأسيسات بهداشتي براي همگان ارائه دهند.

این قطعنامه با رأی مثبت ۱۲۲ کشور بدون هیچ رأی منفی و رأی ممتنع ۴۱ کشور به تصویب رسید.

در متن قطعنامه عمیقاً از اینکه ۸۸۴ میلیون انسان به آب آشامیدنی سالم و ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر دیگر به تأسیسات بهداشتی دسترسی ندارند اظهار نگرانی شده است. همچنین مطالعات نشان می‌دهد یک میلیون و ۵۰۰ هزار کودک زیر ۵ سال در جهان هر ساله جان خود را به دلیل امراض مربوط به آب ناسالم و نبود تأسیسات بهداشتی از دست می‌دهند.