به گزارش افکارنیوز،

تاکنون ۶ شماره مراکز پاسخگویی در رابطه با کرونا به منظور ارائه خدمات ارائه شده است.

کرونا شماره تلفن