به گزارش افکارنیوز،

حاجی میرزایی گفت: دلیل نخست اینکه برخی محتواهای درسی پایه آموزش سالهای بعد هستند و دلیل دوم حفظ اعتبار سال آموزشی است.