این زلزله در خرم آباد و بروجرد هم احساس شده است. هم اکنون به دنبال ترس و نگرانی عمومی، مردم در خیابان حضور دارند.

این در حالیست که روز چهارشنبه زمین لرزه‌ای ۵.۱ ریشتری به کانون فیروزآباد، استان لرستان را تکان داده بود.

زلزله خرم آباد هم اکنون

شهرستان خرم‌آباد با وقوع زلزله‌ای ۴.۱ ریشتری لرزید.

زلزله امشب خرم آباد مرکز استان لرستان به دنبال وقوع زلزله دقایقی پیش لرزید.

این زلزله در بروجرد هم احساس شده است.

زلزله خرم هم اکنون به دنبال ترس و نگرانی عمومی، مردم در خیابان حضور دارند.

این در حالیست که روز چهارشنبه زمین لرزه‌ای ۵.۱ ریشتری به کانون فیروزآباد، استان لرستان را تکان داده بود.

گزارش مقدماتی زلزله خرم آباد

بزرگی: 4
محل وقوع: استان لرستان - حوالی فیروز آباد
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1399/02/19 01:46:11
طول جغرافیایی: 48.08
عرض جغرافیایی: 33.81
عمق زمین‌لرزه: 16 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
10 کیلومتری فیروز آباد (لرستان)
18 کیلومتری الشتر (لرستان)
27 کیلومتری سراب دوره (لرستان)

نزدیکترین مراکز استان:
43 کیلومتری خرم آباد
109 کیلومتری کرمانشاه