به گزارش افکارنیوز،

مطابق با قانون قوه قضاییه باید با توجه به وضعیت کشور نرخ دیه را مشخص کند و در روز‌های پایانی سال گذشته سخنگوی دستگاه قضا مبلغ دیه را اعلام کرد.

اخبار اجتماعیبر اساس اعلام قوه قضاییه نرخ دیه در سال ۹۹ در ماه‌های عادی ۳۳۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام یعنی محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه ۴۴۰ میلیون تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی داشته است.

مطابق با قانون میزان دیه و نرخ ریالی آن در هر جرمی مشخص می‌شود و بر اساس قانون در سال ۹۹ دیه کامل۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰،چهار درصد دیه ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰، یک دینار شرعی ۳/۳۰۰/۰۰۰، چهار و نیم درصد دیه ۱۴۸/۵۰۰/۰۰۰، یک درهم شرعی ۳۳۰/۰۰۰، پنج درصد دیه ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰، یک شتر ۳۳/۰۰۰/۰۰۰، پنج و نیم درصد دیه ۱۸۱/۵۰۰/۰۰۰، یک ده هزارم دیه ۳۳۰/۰۰۰، شش درصد دیه ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰، یک هزارم دیه ۳/۳۰۰/۰۰۰، شش و نیم درصد دیه ۲۱۴/۵۰۰/۰۰۰، یک صدم دیه ۳۳/۰۰۰/۰۰، هفت درصد دیه ۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰، نیم صدم دیه ۱۶/۵۰۰/۰۰۰، هفت ونیم درصد دیه ۲۴۷/۵۰۰/۰۰۰، یک دهم درصد دیه ۳/۳۰۰/۰۰۰، هشت درصد دیه ۲۶۴/۰۰۰/۰۰، دو دهم درصد دیه ۶/۶۰۰/۰۰۰، هشت و نیم درصد دیه ۲۸۰/۵۰۰/۰۰۰، سه دهم درصد دیه ۹/۹۰۰/۰۰۰، نه درصد دیه ۲۹۷/۰۰۰/۰۰۰، چهار دهم درصد دیه ۱۳/۲۰۰/۰۰۰، ده درصد دیه ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰، پنج دهم درصد دیه ۱۶/۵۰۰/۰۰۰، یک دهم دیه ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰،شش دهم درصد دیه ۱۹/۸۰۰/۰۰۰، دو دهم دیه ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰، هفت دهم درصد دیه ۲۳/۱۰۰/۰۰۰، سه دهم دیه ۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰، هشت دهم درصد دیه ۲۶/۴۰۰/۰۰۰، چهار دهم دیه ۱/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰، نه دهم درصد دیه ۲۹/۷۰۰/۰۰۰، پنج دهم دیه  ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ است .

همچنین یک درصد دیه کامل ۳۳/۰۰۰/۰۰۰، شش دهم دیه ۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰، یک و یک دهم درصد دیه ۳۶/۳۰۰/۰۰۰، هفت دهم دیه ۲/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰، یک و دو دهم درصد دیه ۳۹/۶۰۰/۰۰۰، هشت دهم دیه ۲/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰، یک و سه دهم درصد دیه ۴۲/۹۰۰/۰۰۰، نه دهم دیه ۲/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰، یک و چهاردهم درصد دیه ۴۶/۲۰۰/۰۰۰، نصف دیه کامل۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰، یک و پنج دهم درصد دیه، ۴۹/۵۰۰/۰۰۰، ثلث دیه کامل ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰، یک و شش دهم درصد دیه ۵۲/۸۰۰/۰۰۰، ربع دیه کامل ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰، یک و هفت دهم درصد دیه ۴۵/۹۰۰/۰۰۰، خمس دیه کامل ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰یک و هشت دهم درصد دیه ۵۶/۱۰۰/۰۰۰، چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل۵۲۸/۰۰۰/۰۰۰، یک و نه دهم درصد دیه ۶۲/۷۰۰/۰۰۰، چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم از دیه کامل ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰، دو درصد دیه ۶۶/۰۰۰/۰۰۰، یک پنجم از یک دهم دیه کامل ۶۶/۰۰۰/۰۰۰، دو و نیم درصد دیه ۸۲/۵۰۰/۰۰۰، یک سوم از یک دهم دیه کامل ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰، سه درصد دیه ۹۹/۰۰۰/۰۰۰، نصف دیه کامل ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰، سه و نیم درصد دیه ۱۱۵/۵۰۰/۰۰۰، دیه کامل در ماه‌های حرام ۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ است.

بر اساس قانون اگر هر فردی دست به جرائمی بزند که مجازات آن پرداخت دیه باشد باید متناسب با این مبالغ جزای نقدی خود را پرداخت کند.