دبیر كل سازمان امور اداری و استخدامی گفت : بسیاری از سازمانها و ادارات دولتی تهران به شهرستانها منتقل میشوند. -روزنامه جمهوری اسلامی سال ۱۳۷۰