محمد مهدی نژاد نوری ، درباره جزئیات راه اندازی دوره های پسا دکتری در دانشگاهها به مهر گفت: "پسا دکتری" دوره هایی یکساله هستند که قابل تمدید به حداکثر دو سال هستند و از شرایط ورود به این دوره این است که دانشجوی دکتری در گذراندن دوره اش موفقیت های نسبی خوب و ویژگی و ممتازی داشته باشد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: پیش نویسی برای دوره های پسادکتری تهیه و مقرر شده معاونان مختلف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای شورای گسترش آموزش عالی درباره آن نظر دهند سپس نظرات جمع بندی شود و آئین نامه در نهایت در شورای گسترش آموزش عالی مطرح و پس از تصویب ابلاغ شود.

وی در تشریح فرازهایی از پیش نویس تهیه شده برای دوره های پسادکتری گفت: برای موضوع کار تحقیقاتی که دانشجو در این دوره می خواهد انجام دهد باید آزمایشگاه مشخصی وجود داشته باشد یعنی دانشگاه آمادگی داشته باشد تا دانشجو را بکار گیرد و یک موضوع تحقیقاتی جدی را که یا ادامه کار دکتری دانشجو است و یا ممکن است موضوع جدیدی باشد فراهم باشد.

وی با بیان اینکه دانشگاه مجری دوره های پسادکتری باید زیرساخت های مناسب داشته باشد خاطرنشان کرد: در صورتی که آمادگی های زیرساختی در یک دانشگاه برای ایجاد دوره های پسا دکتری نباشد ایجاد یا ادامه دوره پسا دکتری در آن دانشگاه منتفی است مگر اینکه امکانات را به طور قابل قبولی فراهم کند.

مهدی نژاد نوری افزود: دوره های پسا دکتری معمولا در دانشگاههای معتبر کشور به طور عام و در برخی رشته های خاص در دانشگاههایی که به تازگی به توانمندی رسیده باشند، ایجاد می شود. تردیدی نیست که دوره های پسا دکتری در ۱۰ دانشگاه برتر کشور در برخی رشته های دکتری آنها راه اندازی می شود.