به گزارش افکارنیوز،
در قرارداد‌های ضمنی و قرارداد کار‌هایی که جنبه غیرمستمر دارند امکان تبدیل قرارداد موقت به دائم بر حسب نظر مراجع حل اختلاف وجود دارد.

قرارداد ضمنی

اخبار اجتماعیاگر کارفرما در پایان مدت قرارداد کارگران نسبت به تمدید قرارداد آن‌ها اقدام نکند و کارگر همچنان برای یک دوره دیگر معادل مدت قرارداد قبلی در کارگاه مشغول به کار باشد، قرارداد به صورت ضمنی تمدید می‌شود و اگر این مدت نیز خاتمه یابد، ولی قراردادی با امضا نشود قرارداد وی دائمی تلقی می‌شود.

کار‌های مستمر

در کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتیکه مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

کار‌های غیر مستمر

حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که ماهیت آن‌ها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد ۴ سال تمام است. مشاغل پشتیبانی، پروژه‌های عمرانی، کار‌های ساختمانی و کارگران کارگاه‌هایی که با ماهیت غیر مستقیم تشکیل می‌شوند مشمول این قانون هستند.