به گزارش افکارنیوز،

جدول پخش مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش به ترتیب در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل است.

اخبار اجتماعی- برنامه دوره ابتدایی

ساعت١٠: ٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١: ٣٠ تا١٢ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢: ٣٠ درس فارسی ونگارش پایه چهارم

ساعت ١٢: ٣٠ تا١٣ درس هدیه هاو پیام‌های آسمانی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس حسابان١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی ٢ پایه١١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فارسی ٢ پایه ١١ تمام رشته‌ها

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس ریاضی ٢ پایه١١ رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧: ٣٠ درس فارسی ١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها

آموزش از راه دور دانش‌آموزان در ایام تعطیلی مدارس، به علت پیشگیری شیوع کرونا ، از روز شنبه ۱۰ اسفند٩٨ در شبکه آموزش سیما آغاز شد. برنامه تلویزیونی آموزش مکمل در شبکه ۴ نیز به دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته های فنی حرفه ای وکاردانش می پردازد.