به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، اين رويكرد كه امكان دارد موجب بروز پرسشهايي در مورد قابليت آن براي حفاظت از هويت افراد در زمان جمعآوري دادههايي با ابعاد بالا به مقاصد پژوهشي شود، در مجله Nature Genetics منتشر شده است.

دی‌ان‌ای حاوی دستورالعمل‌های ژنتیکی مورد استفاده در رشد و عملکرد تمام سلولهای زنده است. آر‌ان‌ای مانند یک پیام‌رسان عمل کرده که اطلاعات ژنتیکی را در سلول تقویت کرده تا اکثریت فرایندهای مورد نیاز برای عملکرد درست بافت‌ها انجام شوند.

تا کنون دسترسی به پایگاه داده اطلاعات دی‌ان‌ای، بسیار محدود و محافظت شده، چرا که از مدتها پیش، تنها نشانه ژنتیکی برای هر فرد محسوب می‌شود. با این حال، مقادیر زیادی از داده‌های آران‌ای توسط تعدادی از پایگاه‌های داده در آمریکا و اروپا در دسترس عموم قرار گرفته‌اند. این پایگاهها شامل هزاران پژوهش ژنتیکی از سراسر جهان هستند.

در این پژوهش، محققان به ایجاد شیوه‌ای پرداخته‌اند که می‌توان دی‌ان‌ای فرد را از داده‌های آران‌ای آن با استفاده از سطوح ابراز ژن رصد شده در هر تعداد بافت استنباط کرد.

در مقایسه بسیاری از تحقیقات در مورد دی‌ان‌ای و آران‌ای با توالی‌های دی‌ان‌ای آغاز شده و سپس به جست‌وجوی ارتباط الگوهای ابراز با تغییرات در آران‌آی افراد در یک جمعیت پرداخته‌اند.

این اولین بار است که تحقیقات از سطوح آران‌ای به سوی توالی دی‌ان‌ای توضیح داده‌ است.

اهميت اين يافتهها از حوزه پزشكي فراتر رفته و ميتوان از آن حتي در صحنههاي جرم براي شناسايي متهم نيز استفاده كرد.