به گزارش ایرنا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند در زمان صلح با تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح قسمتي از نياز دولت به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه تامين شود.

مجلس نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه پنجم توسعه مواد ۱۷۹ و ۱۷۹ مکرر را بررسی و تصویب نهایی کردند.

با تصويب نمايندگان در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نيازهاي دولت شهرداري ها و دهياري ها به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عدم ورود آسيب به آمادگي رزمي كشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي تأمين مي شود.