افکار

رأی قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مورد تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز ویلای شبنم نعمت زاده در منطقه لواسان با پیگیری دستگاه قضایی اجرا شد.

رأی قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مورد تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز ویلای شبنم نعمت زاده در منطقه لواسان با پیگیری دستگاه قضایی اجرا شد.

 

کد خبر: 969843