روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
عادی سازی برنامههای باصطلاح هنری از جمله کنسرتهای زنانه و کنسرتهای مختلط همچنان ادامه دارد. اینبار، گروه موسیفی "خنیا" به سرپرستی پری ملکی کنسرت "شبی با خیام" را به بهانه جمعآوری کمک برای بیماران معلول جسمی در موسسه "رعد" برگزار میکند. سازمان صدا و سیما نیز علیرغم غیرمجاز بودن پخش صدای تک خوانی زن، مدتی است صدای تک خوانی یک زن را به بهانه اینکه مربوط به مرثیه مذهبی است بعد از مجموعه تلویزیونی مختارنامه پخش میکند.