به نوشته تهرران امروز نمایندگان همچنین دولت را موظف كردند تا پشتیبانی لازم را برای افزایش حداقل یك و نیم میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه پنجم با تاكید بر تربیت نیروی انسانی متعهد و انقلابی انجام دهد. براساس ماده ۱۷۶ كه به تصویب مجلس رسید، دولت موظف شد به منظور تقویت كمی و كیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنههای امنیت و دفاع از كشور، آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منكر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه فراهم كند. بر این اساس دولت باید از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و ردههای مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات كشوری حمایت كند و از ردههای مقاومت بسیح و بسیج اساتید حوزه و دانشگاه در دستگاههای اجرایی بهویژه در فعالیتهای پژوهشی و علمی پشتیبانی كند. دولت باید به پشتیبانی و كمك به مقابله با جنگ نرم، در حوزههای مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و سایبری با رویكرد بومی بپردازد. همچنین دولت موظف شد امكان استفاده از خدمت كاركنان بسیجی فعال و ویژه شاغل را برای شركت در آموزشها و اردوها و سایر برنامهها حداكثر به مدت ۱۵ روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق ماموریت فراهم كند.