به گزارش افکارنیوز به نقل از نمک نیوز ، بعد از آنکه یک وبلاگ بیکار، شمارههای کارت و دیگر اطلاعات بعضی از کارتها را در شبکه معظم و ایمن و امن و خوب و پاک و طیب و طاهر اینترنت قرار داد، یکدفعه بعضی رسانههای داخلی که از بیسوژه ماندن در رنج و عذاب بودند، چنان این مسأله را در بوق و کرنا کردند و بر طبل انتشار این خبر کوبیدند که بانکها با وجود سابقه درخشان مدیریتی! و استفاده بهینه از منابع (خصوصاً در بیچاره کردن آدمیزاد برای گرفتن یک نیمچه وام نیم میلیون تومانی) هول کردند و با انواع لوازم ارتباطی، از جمله پیامک، مصاحبه در تلویزیون و کلی موارد دیگر، جماعت را کشاندند پای خودپرداز و کلی تجمع بهوجود آوردند و بعدش یهوئی دیدند جواب این همه مشتری را یکجا نمیتوانند بدهند و& خلاصه شیرتوشیری بود شدید!