یک عکاس آمریکایی موقعی که در حال عکس گرفتن از غروب آفتاب در گراند کانیون آریزونا بود به صحنه جالبی از یک عکاس دیگر برخورد !

او میگوید در این موقع سه سوال برای من پیش آمده بود:
۱ - او چطور از این صخره بالا رفته است؟
۲ - چرا صخره کناری که امنیت بیشتری دارد را برای عکس برداری انتخاب نکرده است؟
۳ - چطور قصد برگشن دارد؟

چند لحظه بعد عکاس فوق وسایلش را جمع کرد که برگردد:توجه داشته باشید که ارتفاع این صخره ۹۰۰ متر است!
او در حالی که وسایل خود را در دست چپ گرفته بود و با دست راست صخره را نگه داشته بود، وسایل خود را به بالای صخره پرتاب کرد و بعد خود را بالا کشید! او حتی کفش مناسب هم نپوشیده و صندل به پا دارد.