به گزارش افکارنیوز،

در سال ۹۸ یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۴ ولادت به ثبت رسیده است، بر اساس سالنامه ۹۸ بیشترین میزان ولادت در سال گذشته در ماه شهریور، تیر و فروردین و کمترین میزان ولادت در سال بهمن، خرداد، اسفند بوده است.

اخبار اجتماعی -در ولادت‌های ثبت شده سال ۹۸، در فروردین ۱۰۲ هزار و ۱۵۲، اردیبهشت ۱۰۱ هزار و ۸۹۳، خرداد ۹۵ هزار و ۳۴۴، تیر ۱۹۵ هزار و ۴۱۹، مرداد ۱۰۲ هزار و ۴۹۹، شهریور ۱۰۷ هزار و ۳۰۳، مهر ۱۰۰ هزار و و ۹۱۴، آبان ۹۹ هزارو ۷۳۵، آذر ۹۸ هزار و ۱۴۸، دی ۱۰۳ هزار و ۵۱، بهمن ۹۴ هزار و ۳۷۵ و اسفند ۸۵ هزار و ۳۵۱ ولادت ثبت شده است.

مشابه این آمار در مقایسه با سال ۹۷ یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۹۶۲ ولادت ثبت شده است، که در این سال بیشترین میزان ولادت به ترتیب در ماه‌های شهریور، تیر و مرداد و کمترین میزان ولادت به ترتیب در ماه‌های اسفند، بهمن و آذر بوده است.

روند ماهانه رخ داد ولادت (بر پایه ولادت‌های جاری ثبت شده)

سال/ماه  ۹۸
جمع  ۱,۱۹۶,۱۳۴

فروردین

۱۰۲,۱۵۲
اردیبهشت  ۱۰۱,۸۹۳
خرداد ۹۵,۳۴۴
تیر  ۱۰۵,۴۱۹
مرداد ۱۰۲,۴۹۹
شهریور  ۱۰۷,۳۰۳
مهر ۱۰۰,۹۱۴
آبان ۹۹,۷۳۵
آذر ۹۸,۱۴۸
دی  ۱۰۳,۵۱
بهمن ۹۴,۳۷۵
اسفند ۸۵,۳۵۱