به گزارش افکارنیوز، حمیدرضا حاجیبابایی وزیر آموزش و پرورش در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: از ابتدای فروردین امسال هر فرهنگی که بازنشسته شود، پاداش پایان خدمتش را در همان هفته دریافت خواهد کرد.

وی ادامه داد: در گذشته فرهنگیان بازنشسته میشدند و یکسال بعد پاداش پایان خدمت خود را دریافت میکردند که از این پس به گونهای برنامهریزی کردیم و به ادارات کل استانها نیز ابلاغ شد تا فرهنگیان در همان زمان بازنشستگی پاداش پایان خدمت را دریافت کند.