به گزارش افکارنیوز،

عهدات و تکالیفی که کارفرما در مقابل کارگران به عهده دارد، هم شامل تعهداتی می‌شود که در حین انجام کار به عهده کارفرما است (پرداخت حق السعی، پرداخت حق بیمه کارگران، تامین خدمات رفاهی، رعایت ایمنی و بهداشت کارگاه و...) و هم شامل تعهدات و تکالیفی است که در صورت خاتمه قرارداد کار بر ذمه کارفرما قرار می‌گیرد.

اخبار اجتماعی- تسلیم گواهی انجام کار با قید مدت پس از پایان کار، پرداخت سنوات پرداخت مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی و... همچنین تعهداتی که در صورت تعلیق قرارداد کار، کارفرما موظف به انجام آن است (پرداخت خسارات ناشی از تعلیق و به کارگیری مجدد کارگران و...).