به گزارش افکارنیوز،

سال تحصیلی 1400ـ1399 از فردا آغاز می‌شود؛ آموزش‌های فردا به سه صورت حضوری، تلویزیونی و مجازی انجام می‌شود.

مدرسه تلویزیونی ایران هم از فردا کلاس‌های درسش را آغاز می‌کند که این کلاس‌های برای تمام پایه‌هاست.

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

اخبار اجتماعی-  از ساعت ٨  تا ٨:٣٠ الزامات محیط کار -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش 

از ساعت٨:٣٠ تا ٩ اخلاق حرفه ای -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

از ساعت ٩ تا ٩:٣٠نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

از ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ درس نقشه کشی -مشترک زمینه صنعت 

از ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۴۵ درس تاریخ هنر ایران  -مشترک زمینه هنر و گرافیک

دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ فارسی و‌ نگارش پایه اول

از ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم  

از ساعت ١١:٣۵ تا ١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم 

از ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم 

از ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم 

از ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم 

متوسطه اول:

از ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ عربی پایه هفتم ( درس اول ) 

از ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول ) 

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی پایه نهم ( درس اول )

متوسطه دوم:

از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی 

از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی 

از ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی 

از ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ درس فیزیک ١ پایه دهم رشته علوم تجربی 

از ساعت٢٠  تا ٢٠:٢۵ درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

از ساعت ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس فیزیک٣  پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی

شبکه ۴:

متوسطه دوم 

از ساعت٨  تا ٨:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی  

از ساعت٨:٣٠  تا ٩ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم  رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت٩ تا ٩:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم  رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ٩:٣٠  تا ١٠ زبان انگلیسی ١ پایه دهم مشترک تمام رشته ها 

از ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ زبان انگلیسی ٢ پایه یازدهم  مشترک تمام رشته ها

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته ها

از ساعت ١١ تا ١١:٣٠ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته ها

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ دین و زندگی ١ پایه دهم رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

از ساعت١٢ تا ١٢:٣٠ دین و زندگی ٢ پایه یازدهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ دین و زندگی ٣ پایه دوازدهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی