به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس ، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سومین جلسه سال جاری خود طرح تفصیلی تهران را مورد بررسی مجدد قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ - زیر پهنه R۱۱۱ در نقشه های طرح تفصیلی جدید شهر تهران به R۱۱۲ تبدیل گردد و احداثبنا در چارچوب ضوابط و مقررات زیر پهنه R۱۱۲ بلامانع خواهد بود.

۲ - زیر پهنه R۱۱۲ و R۱۲۱ در نقشه های طرح تفصیلی جدید بهR۱۲۲ تبدیل و احداثبنا در چارچوب ضوابط و مقررات زیرپهنه R۱۲۲ بلامانع خواهد بود.

۳ - ساخت و ساز در قطعاتبا مساحت بیشتر از ۵۰ متر تا ۱۵۰ متر مربع(با رعایت حداقل عرض معبر ۶ متر و رعایتبرهای اصلاحی) عمدتاً در اراضی و املاک ریز دانه واقع در پهنه R حداقل سه طبقه رویپیلوت مجاز است.

۴ - در اراضی و املاک دارایمساحت کمتر از ۵۰ متر مربع(طبق سند مالکیت) واقع در پهنه(R) شهرداری با اولویت تملکاقدام و در صورت عدم تملک، به شرط رعایت بر اصلاحی احداثصرفاً یک واحد مسکونی(زیرزمینو همکف) با حداکثر ۸۰% سطح اشغال مجاز خواهد بود.

۵ - در زیر پهنه R۲۴۱ تراکم ساختمانی ۱۲۰%(یکصد و بیست درصد) سطح اشغال حداکثر۳۰% و حداکثر ۴ طبقه تعیین می‌گردد.

۶ - کلیه اراضی دولتی متعلقبه وزارت راه و شهرسازی، در پهنه بندی‌های طرح تفصیلی جدید شهر تهران جهت تأمین سیاستهایوزارت مذکور به کاربری‌های R و M تبدیل می‌گردد، شهرداری تهران با همکاری دبیر شورایعالیشهرسازی و معماری ایران ظرف مدت ۲ ماه نسبت به تدقیق و لحاظ آن در نقشه‌های طرح تفصیلیجدید شهر تهران اقدام نمایند.

۷ - به منظور ایجاد تعادل در توسعه شهر، تراکم پایهمالی در کلیه پهنه‌های مسکونی(R) واقع در شمال محور انقلاب معادل ۱۲۰ %(یکصد و بیست درصد) وسعت ملکبرابر سند مالکیت و در جنوب محور انقلاب معادل ۱۸۰%(یکصد و هشتاد درصد) وسعت ملک برابرسند مالکیت تعیین می‌گردد.

۸ - شهرداری تهران مکلف استظرف مدت یک‌ ماه پس از ابلاغ این مصوبه با همکاری دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماریایران در پهنه های سکونت(R) بندهای فوق محدوده های فوق‌الذکر که دارای شرایط خاص هستند را شناسایی و در حد تراکممصوب طرح جامع و یا در حد تراکم وضع موجود ملاک عمل و یا در حد تراکم وضع موجود غالبمحدوده‌های مورد نظر پس از تأیید نهایی در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تثبیتو در نقشه های طرح تفصیلی جدید شهر اعمال نمایند.(از جمله اراضی باغات کن و شهرک آزادشهر در منطقه ۲۲، شهرک گلستان در منطقه ۴، حریم امنیتی کاخ سعد آباد)