به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، بررسی های بانک مرکزی از شاخصهای نابرابری توزیع در آمد در مناطق شهری ایران حاکی از بهبود شرایط در کشور طی سالهای اخیر است.

براساس گزارش اداره تحقیقات و مطالعات آماری بانک مرکزی، ضریب جینی همراه با نوساناتی از ۰.۴۰۲۳ واحد در سال ۱۳۸۴ به ۰.۳۸۱۳ واحد در سال ۱۳۸۹ رسیده که کمترین میزان از سال ۱۳۶۱ به بعد بوده است.

سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین خانوارها نیز در سال ۱۳۸۹ به ۱۳.۱ برابر رسیده است که در مقایسه با سال‌های قبل(از سال ۱۳۶۱ به بعد) کمترین میزان است.
همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی از ۰.۴۰۶۱ و ۰.۳۸۹۶ در سال ۱۳۸۴ به ترتیب به ۰.۳۸۹۳ و ۰.۳۸۲۴ درسال ۱۳۸۸ رسیده که حاکی از بهبود وضعیت توزیع درآمد است.

در همین حال، مجموع هزینه ناخالص خانوار در مناطق شهری در سال ۱۳۸۹ با ۴/۱۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به ۷/۱۴۱ میلیون ریال(ماهانه۱۱۸۰۵هزار ریال) رسیده است.

در این سال هزینه ناخالص تمامی دهکها به استثنای دهک دهم بیش از نرخ تورم افزایش داشتهاند به نحوی که افزایش هزینههای دهکهای اول تا هفتم بین ۱۳.۹ تا ۱۵.۶ درصد، دهکهای هشتم و نهم در حدود تورم و دهک دهم کمتر از تورم افزایش یافته است.