به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۲۴ مهرماه به بیان مسائلی همچون بازار ارز تحت فشار شدید، سیگنال آزادسازی قیمت خودرو ، نگرانی های معیشت مردم را کاهش دهید، نشانه های نابرابری در ایران، می پردازد.

همچنین پاندمی ویروس به جان اقتصاد کشور، تامین غذا گام اول در تامین امنیت، آغاز سیر نزولی قیمت خودرو، زنگ خطر جهش کرونایی، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۴ مهرماه به شرح زیر است:

 

بازار ارز تحت فشار شدید/ سیگنال آزادسازی قیمت خودرو/ نگرانی های معیشت مردم را کاهش دهید

بازار ارز تحت فشار شدید/ سیگنال آزادسازی قیمت خودرو/ نگرانی های معیشت مردم را کاهش دهید

بازار ارز تحت فشار شدید/ سیگنال آزادسازی قیمت خودرو/ نگرانی های معیشت مردم را کاهش دهید

بازار ارز تحت فشار شدید/ سیگنال آزادسازی قیمت خودرو/ نگرانی های معیشت مردم را کاهش دهید

بازار ارز تحت فشار شدید/ سیگنال آزادسازی قیمت خودرو/ نگرانی های معیشت مردم را کاهش دهید

بازار ارز تحت فشار شدید/ سیگنال آزادسازی قیمت خودرو/ نگرانی های معیشت مردم را کاهش دهید

بازار ارز تحت فشار شدید/ سیگنال آزادسازی قیمت خودرو/ نگرانی های معیشت مردم را کاهش دهید

بازار ارز تحت فشار شدید/ سیگنال آزادسازی قیمت خودرو/ نگرانی های معیشت مردم را کاهش دهید

بازار ارز تحت فشار شدید/ سیگنال آزادسازی قیمت خودرو/ نگرانی های معیشت مردم را کاهش دهید

بازار ارز تحت فشار شدید/ سیگنال آزادسازی قیمت خودرو/ نگرانی های معیشت مردم را کاهش دهید

بازار ارز تحت فشار شدید/ سیگنال آزادسازی قیمت خودرو/ نگرانی های معیشت مردم را کاهش دهید