افکار

عکس‌های این گزارش مربوط به برداشت پنبه و تبدیل آن به نخ در استان خراسان شمالی است.

از کشت پنبه و برداشت آن تا تبدیل به نخ و پارچه مراحلی صورت می‌گیرد که حاصل دسترنج چندین قشر است. عکس‌های این گزارش مربوط به برداشت پنبه و تبدیل آن به نخ در استان خراسان شمالی است.

کد خبر: 1012600