«گازپروم اکسپورت»، بخش صادرات شرکت نفت و گاز گازپروم روسیه اعلام کرد: این شرکت نخستین قرارداد برای فروش گاز به ترکیه به میزان 700 هزار مترمکعب از طریق یک پلتفرم تجاری الکتریکی را امضا کرده است.

انتقال این گاز از نطقه Malkochlar از دسامبر 2020 آغاز خواهد کرد.