وزیراقتصاد گفت: بورس را حمایت میکنیم اما ضمانت نمی کنیم.