در روزهای اخیر گران شدن پوشک در بازار همه را غافلگیر کرده است.

وابستگی ۷۰ درصدی به مواد اولیه خارجی علت کمیاب و گران شدن پوشک می تواند باشد.