مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  سه شنبه ۴ آذرماه به بیان مسائلی همچون بازار سرمایه از سیاست جدا می شود، حذف لبنیات از سفره اقشار کم درآمد، اغنیا در حاشیه امن مالیاتی، چرا بازار مرغ به یکباره به هم ریخت؟، رانت فولادی ممنوع، می پردازد.

همچنین ایران به دنبال سهم صادراتی در بازار جهانی، بنگاه‌های کوچک بازندگان بزرگ بحران کرونا، اجماع علیه سرعت گیر بورس، مالیات خانه های خالی در سایه ای از ابهام، مسکن برای خواب زمستانی آماده می شود، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۴ آذرماه به شرح زیر است:

اغنیا در حاشیه امن مالیاتی/ حذف لبنیات از سفره اقشار کم درآمد/ بنگاه‌های کوچک بازندگان بزرگ بحران کرونا

اغنیا در حاشیه امن مالیاتی/ حذف لبنیات از سفره اقشار کم درآمد/ بنگاه‌های کوچک بازندگان بزرگ بحران کرونا

اغنیا در حاشیه امن مالیاتی/ حذف لبنیات از سفره اقشار کم درآمد/ بنگاه‌های کوچک بازندگان بزرگ بحران کرونا

اغنیا در حاشیه امن مالیاتی/ حذف لبنیات از سفره اقشار کم درآمد/ بنگاه‌های کوچک بازندگان بزرگ بحران کرونا

اغنیا در حاشیه امن مالیاتی/ حذف لبنیات از سفره اقشار کم درآمد/ بنگاه‌های کوچک بازندگان بزرگ بحران کرونا

اغنیا در حاشیه امن مالیاتی/ حذف لبنیات از سفره اقشار کم درآمد/ بنگاه‌های کوچک بازندگان بزرگ بحران کرونا

اغنیا در حاشیه امن مالیاتی/ حذف لبنیات از سفره اقشار کم درآمد/ بنگاه‌های کوچک بازندگان بزرگ بحران کرونا

اغنیا در حاشیه امن مالیاتی/ حذف لبنیات از سفره اقشار کم درآمد/ بنگاه‌های کوچک بازندگان بزرگ بحران کرونا

اغنیا در حاشیه امن مالیاتی/ حذف لبنیات از سفره اقشار کم درآمد/ بنگاه‌های کوچک بازندگان بزرگ بحران کرونا

اغنیا در حاشیه امن مالیاتی/ حذف لبنیات از سفره اقشار کم درآمد/ بنگاه‌های کوچک بازندگان بزرگ بحران کرونا

اغنیا در حاشیه امن مالیاتی/ حذف لبنیات از سفره اقشار کم درآمد/ بنگاه‌های کوچک بازندگان بزرگ بحران کرونا

اغنیا در حاشیه امن مالیاتی/ حذف لبنیات از سفره اقشار کم درآمد/ بنگاه‌های کوچک بازندگان بزرگ بحران کرونا