مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  پنجشنبه ۶ آذرماه به بیان مسائلی همچون کاهش ۷۰ درصدی تقاضای مردم برای خرید مرغ، فشار تورمی روی دوش فقرا، رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو ، می پردازد.

همچنین رکود تقاضا با خود تحریمی، بورس ها نگران افزایش نرخ سود بانکی هستند، یخبندان سرمایه گذاری در اقتصاد، کفه سنگین گرانی مسکن ، سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۶ آذرماه به شرح زیر است:

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو