نماد فملی که به علت افزایش سرمایه متوقف شده بود کی‌ بازگشایی می‌شود؟

اصولا اگر افزایش سرمایه یک نماد کمتر از ۱۰۰ درصد باشد بعد از برگزاری مجمع و ثبت اطلاعات در سامانه کدال ۲ تا ۳ روز بعد نماد بازگشایی می‌شود اما اگر افزایش سرمایه بیشتر از ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه داشته باشد بازگشایی نماد بیشتر طول خواهد کشید.

نماد فملی به دلیل اینکه افزایش سرمایه کمتر از ۹۷ درصدی افزایش سرمایه داشته احتمالا در روزهای ابتدایی هفته آینده بازگشایی خواهد شد.