مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور گفت: دزدی و سرقت از جمله جرائمی است که در جامعه با آن مواجهه هستیم و قانون‌گذار برای مقابله با دزدان قوانین مختلفی را تنظیم کرده است.

در صورت تخلف، انشعاب برق مشترک متخلف جمع آوری می‌شود، به طور کلی ما با اینکه انشعاب مربوطه را جمع آوری می‌کنیم، این مشترک را به اندازه مصرف برقی که استفاده کرده خسارت و بهای آن  را دریافت می‌کنیم.

جزای نقدی طبق قانون ماده ۱۹ مجازات اسلامی از ۲ تا ۸ میلیون تومان است.

موارد ذکر شده مربوط به مجازات برق دزدی برای منازل است و البته برای مکان‌های بزرگتر رقم جریمه به نسبت بیشتر است.