کاپیتان زنگنه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشوری در حکمی محمد حسن ذیبخش را به سمت مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کرد.

ارتباط ویژه و مستمر با رسانه‌های گروهی، تحکیم ارتباط دوسویه فی مابین روابط عمومی‌های ارکان صنعت هوانوردی، حضور فعال و مستمر در شبکه‌های اجتماعی و پاسخ گویی به نظرات و پیشنهادات و... از جمله اهداف تعریف شده رییس سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه روابط عمومی به شمار می‌رود.