به گزارش افکارنیوز، مجتبی نصیری در گفتوگو با فارس اظهار داشت: ارائه سرویس پست مالی توسط شرکت پست، نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد .

معاون فنی مدیر عامل شرکت پست گفت: پست برای ارائه سرویس‌های مالی از بانک مرکزی درخواست مجوز کرد که این درخواست از سوی بانک مرکزی پذیرفته نشد و به این ترتیب بانک مرکزی مجوز ارائه سرویس مالی را به این شرکت نداد.

وی توضیح داد: با توجه به وجود پست بانک، بانک مرکزی معتقد است اگر پست خدمتی در حوزه مالی دارد، باید از طریق پست بانک انجام دهد.

وی خاطر نشان کرد: اگر پست بانک در دولت بماند، در اختیار داشتن این سرویس خیلی ضرورت ندارد، اما اگر پست بانک از مجموعه دولت خارج شود، خدمات پست مالی در مجموعه شبکه پستی، ‌ مورد نیاز خواهد بود.به گزارش فارس، این در حالی است که توصیه اتحادیه جهانی پست بر ایجاد تحول در شبکه‌های پستی دنیا، ارائه خدمات سیستمی ۳ وجهی(خدمات الکترونیکی، خدمات فیزیکی و خدمات مالی) است چرا که در تمام دنیا خدمات فیزیکی زیان‌ده اند و آنچه این زیان را جبران می‌کند، خدمات مالی است.

خدمات مالی هزینه بر نیستند، بر بستر تبادلات بانکی انجام میشوند و خدمات مالی زیان خدمات فیزیکی را جبران میکنند.