به گزارش افکارنیوز، علیرضا موتمنی در گفتگو با مهر در ارتباط با برنامه ریزیهای صورت گرفته در زمینه بهبود عملکرد و تقویت صدور ضمانت نامه های بانکی برای تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی جهت دریافت تسهیلات از شبکه بانکی کشور، گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، طبق برنامه تدوین شده خود در حال حرکت است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، اظهار داشت: در این زمینه بررسی صندوق های ضمانت مشابه در دیگر بخش ها و نگاه به عملکرد آنها نیز نشان می دهد که عملکرد صورت گرفته در زمینه صدور ضمانت نامه های بانکی تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی به مراتب بهتر بوده است.

موتمنی با تاکید بر اینکه برای بهبود تاثیرگذاری عملکرد ضمانتی صندوق در مورد تعاونی ها باید اقدامات بیشتری صورت پذیرد، تصریح کرد: در حال حاضر کل پرونده هایی که برای صدور ضمانت نامه بانکی به دست ما رسیده است ۳۰۵ پرونده بوده است.

وی با اشاره به این موضوع که این میزان پرونده ممکن است نشان دهنده ضعف بانک ها در پرداخت تسهیلات باشد، گفت: همچنین اینکه ممکن است میزان کارمزد دریافتی صندوق برای تعاونی ها و اتحادیه های متقاضی صدور ضمانت نامه بانک بالا باشد.