به گزارش افکارنیوز، عبدالعلی تاجی در گفتوگو با فارس، در مورد شرایط استخدام در لایجه بودجه ۹۱ گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم ماده ۵۱ دولت اجازه استخدام جدید ندارد،اما معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور با پیشنهاد به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و تصویب شورای توسعه مدیریت میتواند مجوز استخدام دریافت کند.

وی افزود: اخیرا مجوزی به استان‌ها داده شده است که ظرفیت در مورد هر استان متفاوت است و این مجوز استخدام بر مبنای ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم و نیز ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور افزود: بر اساس این مواد، به ازای خروج هر ۳ نفر از مشاغل تصدی‌گری یک نفر جدید و به ازای خروج هر یک نفر از مشاغل حاکمیتی یک نفر جایگزین خواهد شد.

تاجی گفت: با توجه به اینکه سالهای گذشته نیروی انسانی دستگاههای اجرایی به خاطر بازنشستگی،بازخریدی و یا فوت از چرخه کار خارج شدهاند، معاونت توسعه مدیریت نیز به موجب اجازه مجلس و با تصویب ۲ معاونت توسعه و برنامهریزی مجوز استخدام به استانها اعطا میکند.