به گزارش افکارنیوز، يك كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در اين باره اظهار ميكند: مجلس به خاطر ترس از تورم، پيشنهاد بودجه ۱۳۵ هزار ميليارد توماني را رد و كميسيون تلفيق ميزان ۶۶ هزار ميليارد تومان را تصويب كرد.

فرهاد خرمی در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید می‌کند: تصویب پیشنهاد دولت توسط مجلس به این معنا بود که قیمت حامل‌های انرژی به‌طور ناگهانی مانند دوره قبل افزایش پیدا کند.

وی ادامه می‌دهد: ترس مجلس از این بود که افزایش هزینه‌ها باعثتورم می‌شود و تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی که در اقتصاد به وجود آمده بود، بار دیگر خود را بروز می‌دهد.

اين استاد دانشگاه در پايان خاطرنشان ميكند: اگر تحريمها را در نظر بگيريم مشاهده ميشود كه مردم با شرايط سختي روبرو ميشوند و تورم بسيار افزايش پيدا ميكند اما به خاطر ترس مجلس از تورم، كميسيون تلفيق بودجه بيشتر هدفمندي يارانهها را رد كرد.