قانون جدید چک اخیرا تغییر کرده و قوانین جدیدی در این خصوص وضع شده است که صاحب چک اگر چکش برگشت بخورد به همان اندازه از مبلغ چک حساب وی مسدود می شود.

سخنگوی اجرایی قانون جدید چک می گوید: به میزان مبلغ چک برگشتی در همه حساب های فرد در بانک های مختلف مسدود می شود.

حجم ویدیو: 2.60M | مدت زمان ویدیو: 00:01:26