افکار نیوز: تازهترين آمار از ميزان صدور پروانه هاي ساختماني در تهران و ديگر شهرهاي كشور حاكي است که در سال ۱۳۸۸ تعداد ۱۰۸۷۸ پروانه ساختماني (شامل پروانه ي ساختمان، تخريب و نوسازي، اضافه اشكوب و توسعه بنا) توسط شهرداري تهران صادرشده است كه نسبت به سال قبل ۴۸.۱ درصد كاهش داشته است.
این تعداد پروانه در حدود ۵.۳ درصد کل پروانه های ساختمانی صادر شده در سال ۱۳۸۸ از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد.
بنابراین گزارش، از کل پروانه های صادر شده ۸۲ پروانه(۰.۸ درصد) مربوط به افزایش بنا(شامل اضافه اشکوب و توسعه بنا) و ۱۰۷۹۶ پروانه(۹۹.۲ درصد) مربوط به احداثساختمان(شامل پروانه ی ساختمان و تخریب و نوسازی) بوده است که پروانه های صادرشده برای احداث۴۸ درصد کاهش داشته است.
مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های صادرشده برای احداثساختمان از سوی شهرداری تهران در سال ۸۸ بالغ بر ۱۲۱۲۸ هزا متر مربع بوده است که ضمن کاهش ۴۹.۳ درصدی نسبت به سال ۸۷ در حدود ۱۳.۷ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه های صادرشده برای احداثساختمان از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. همچنین متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداثساختمان ۱۱۲۳ مترمربع محاسبه شده است.
مجموع مساحت زمین در پروانه های صادر شده برای احداثساختمان از سوی شهرداری تهران در حدود ۴۳۸۸.۶ هزار متر مربع بوده است که ضمن کاهش ۳۱.۵ درصدی نسبت به سال ۸۷ در حدود ۵.۹ درصد از مجموع کل مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداثساختمان از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداثساختمان درحدود ۴۰۷ مترمربع بوده است.
تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداثساختمان از سوی شهرداری تهران در سال ۸۸ بالغ بر ۷۴۲۳۴ واحد بوده است که نسبت به سال ۸۷ در حدود ۴۵.۶ درصد کاهش داشته است.
پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان مسكوني از سوي شهرداري تهران، برحسب نوع اسكلت و مصالح عمده به كار رفته در بناي آن ها نشان مي دهد كه ۵۴.۹ درصد اين پروانه ها براي احداث ساختمان هاي اسكلت فلزي و ۴۵ درصد براي احداث ساختمان هاي بتون آرمه و ۰.۱ درصد براي احداث ساختمان هاي با آجر و آهن بوده است.