مهمترین تیترهای  روزنامه‌های اقتصادی  شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه به بیان مسائلی همچون توهم توسعه کشور را خشک کرد، تمدید تعطیلی بازار بزرگ تهران، موافقت همتی با  مصوبات تورم زا، خروج نوسان‌گیران از بازار ارز، برای بورس پول چاپ نمی کنیم، رکود ادامه دار بازار مسکن ، قیمت گذاری رانتی در صنایع، ارزبران بزرگ سال کرونا، کارگری کارگر نیفتاد، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۱ اردیبهشت ماه به شرح زیر است:

خروج نوسان‌گیران از بازار ارز/ برای بورس پول چاپ نمی‌کنیم/ رکود ادامه‌دار بازار مسکن

خروج نوسان‌گیران از بازار ارز/ برای بورس پول چاپ نمی‌کنیم/ رکود ادامه‌دار بازار مسکن

خروج نوسان‌گیران از بازار ارز/ برای بورس پول چاپ نمی‌کنیم/ رکود ادامه‌دار بازار مسکن

خروج نوسان‌گیران از بازار ارز/ برای بورس پول چاپ نمی‌کنیم/ رکود ادامه‌دار بازار مسکن

خروج نوسان‌گیران از بازار ارز/ برای بورس پول چاپ نمی‌کنیم/ رکود ادامه‌دار بازار مسکن

خروج نوسان‌گیران از بازار ارز/ برای بورس پول چاپ نمی‌کنیم/ رکود ادامه‌دار بازار مسکن

خروج نوسان‌گیران از بازار ارز/ برای بورس پول چاپ نمی‌کنیم/ رکود ادامه‌دار بازار مسکن

خروج نوسان‌گیران از بازار ارز/ برای بورس پول چاپ نمی‌کنیم/ رکود ادامه‌دار بازار مسکن

خروج نوسان‌گیران از بازار ارز/ برای بورس پول چاپ نمی‌کنیم/ رکود ادامه‌دار بازار مسکن

خروج نوسان‌گیران از بازار ارز/ برای بورس پول چاپ نمی‌کنیم/ رکود ادامه‌دار بازار مسکن