قیمت انواع گوشت گوسفندی بسته بندی در بازار به شرح زیر است: 

نام کالا  قیمت (تومان)

ران گوسفندی مهیا پروتئین - ۱ کیلوگرم ۱۷۱,۵۷۰

شیشلیک گوسفندی زی پرو - ۱ کیلوگرم ۱۷۴,۷۷۰

گوشت خورشتی گوسفندی زی پرو - ۱ کیلوگرم ۱۸۹,۱۷۰

راسته بدون استخوان گوسفند مهیا پروتئین - ۱ کیلوگرم ۲۲۹,۵۹۰

ران گوسفندی داخلی مهیا پروتئین مقدار ۲ کیلوگرم ۳۴۳,۱۴۰

خورشتی بدون استخوان گوسفند داخلی مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم ۱۸۹,۱۷۰

راسته بدون استخوان گوسفند زی پرو - ۱ کیلوگرم ۲۲۹,۵۹۰

آبگوشتی با دنبه زی پرو - ۱ کیلوگرم ۱۳۲,۰۰۰

گوشت خورشتی گوسفندی دارا - ۱ کیلوگرم ۲۹۲,۰۰۰