مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۲۹ خرداد ماه به بیان مسائلی همچون ایران با بدترین شاخص تاب آوری، جیره بندی آب نزدیک است؟ و حماسه ای به وسعت ایران می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

 

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.