طبق اعلام رسمی بانک مرکزی نرخ رسمی ۷ ارز بین بانکی افزایش و نرخ رسمی 25 ارز کاهش  یافته؛ همچنین نرخ رسمی 11 ارز ثابت مانده است.

 

 

کاهش نرخ رسمی 25 ارز بین بانکی

 

 

کاهش نرخ رسمی 25 ارز بین بانکی

 

 

کاهش نرخ رسمی 25 ارز بین بانکی