مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت مبنی بر اختصاص 1150 میلیارد تومان بودجه سلامت به وزارت راه و شهرسازی را به دلیل غیرقانونی بودن، لغو کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نوشت: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۲۵۸۴۵۲ / ت ۴۷۴۵۹ ه مورخ ۱۳۹۰.۱۲. ۲۸، موضوع " تغییر دستگاه دریافت کننده اعتبار بودجه سال ۱۳۹۰ از وزارت بهداشت به وزارت راه و شهرداری "، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندات به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده(۱۰) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

در این نامه می خوانیم: جزء " ب " بند(۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقرر می دارد؛ در اجرای اهداف بند " ب " ماده(۳۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ - مبلغ سه میلیارد دلار بابت بخش سلامت در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد، علیهذا، مصوبه از حیثتغییر دستگاه اجرایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت راه و شهرسازی، مغایر مستند قانونی مصوبه، یعنی جزء " ب " بند(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و بند " ب " ماده(۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است.

پیش از این، اعلام شده بود: براساس مصوبه جدید دولت مبلغ یکهزار و 150میلیارد تومان از محل جزء ب بند دو ماده واحده قانون بودجه سال 90 با تغییر دستگاه اجرایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود.