به گزارش افکار سیامک مدیر خراسانی قاضی پرونده اختلاس بیمه در گفتوگو با فارس درباره متهمان این پرونده که در جلسات دادگاه حاضر نشده بودند اظهار داشت: متهمان که در جلسات محاکمه حضور نداشتند به صورت غیابی محاکمه میشوند.

وی درباره جلسه بعدی دادگاه که مربوط به پرونده استانداری تهران است گفت: حدود ۲۳ متهم این پرونده نیز در جلسه بعدی دادگاه که در تاریخ ۱۷ خرداد برگزار میشود حضور خواهند داشت.