فارس: عملکرد مالی دولت در ۹ ماهه سال گذشته نشان می دهد، مجموع درآمدهای دولت در این مدت ۲۸ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان و مجموع هزینه ها نیز ۵۶ هزار و ۹۷۴ میلیارد تومان بوده که نشان از کسری تراز عملیاتی بودجه به میزان بیش از ۲۹ هزار و ۷۴۱ میلیارد تومان دارد.

بنابراین گزارش، در حالی درآمد نفت ایران در مدت ۹ ماهه سال گذشته ۴۳ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان بوده که هزینه عمرانی دولت در این مدت ۱۵ هزار و ۷۴۴ میلیارد تومان بوده است که با این حساب تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه ۹۱ دچار حدود ۲ هزار میلیارد تومان کسری می شود.

تراز عملیاتی اختلاف درآمدهای دولت به جز درآمد نفت با هزینه های جاری را نشان می دهد و تراز عملیاتی و سرمایه ای نیز برابر اختلاف مجموع درآمد مالیاتی و نفتی با هزینه های جاری و عمرانی است.