افکار نیوز: علی عسکری از وجود ظرفیت ۱۲ تا ۱۵ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور برای تحقق درآمدهای مالیاتی خبر داد و گفت: با توجه به این، هم اکنون از ۷.۶ درصد ظرفیت اقتصاد درآمد عمومی مالیات کسب می شود در صورتی که می توان این ظرفیت را به ۲ برابر افزایش داد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه ظرفیت اقتصادی کشور به نحوی است که می توان تا ۵۰ هزار میلیارد تومان(آخرین درآمد مالیاتی، ۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) نیز از آن درآمد مالیاتی داشت، اظهار داشت: کسب این میزان درآمد به معنای دریافت مالیات اضافی از مردم نیست.

وی ادامه داد: در سند چشم انداز پیش بینی شده است که بخش زیادی از درآمدهای کشور باید از طریق مالیات تامین شود که این مسئله و لزوم برنامه ریزی برای نیل به آن در برنامه چهارم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود و همچنین در برنامه پنجم نیز کسب درآمد برای تامین بودجه عمومی کشور از طریق مالیاتها، هدفگذاری شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: هر چقدر فعالیتهای اقتصادی شفاف تر شود و بتوان یارانه را از آن جدا کرد، شناسایی فعالیتهای اقتصادی دقیق تر می شود.

وی همچنین به طرح جامع مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: در این طرح، فراهم کردن ابزارهای مکانیکی و الکترونیکی برای کسب درآمد مالیاتی مدنظر قرار گرفته که از این طریق می تواند ما را به هدف توسعه درآمدهای مالیاتی کشور کمک کند.