مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۲۳ آبان ماه به بیان مسائلی همچون دلارهای خانگی در صف فروش، توزیع هوشمند مرغ و تخم مرغ ، زمزمه های آزادسازی منابع ارزی، ساخت و ساز در پایتخت رونق می گیرد؟، افزایش قیمت نان غیر قانونی است، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

دلارهای خانگی در صف فروش/ توزیع هوشمند مرغ و تخم مرغ/ زمزمه های آزادسازی منابع ارزی

دلارهای خانگی در صف فروش/ توزیع هوشمند مرغ و تخم مرغ/ زمزمه های آزادسازی منابع ارزی

دلارهای خانگی در صف فروش/ توزیع هوشمند مرغ و تخم مرغ/ زمزمه های آزادسازی منابع ارزی

دلارهای خانگی در صف فروش/ توزیع هوشمند مرغ و تخم مرغ/ زمزمه های آزادسازی منابع ارزی

دلارهای خانگی در صف فروش/ توزیع هوشمند مرغ و تخم مرغ/ زمزمه های آزادسازی منابع ارزی

دلارهای خانگی در صف فروش/ توزیع هوشمند مرغ و تخم مرغ/ زمزمه های آزادسازی منابع ارزی

دلارهای خانگی در صف فروش/ توزیع هوشمند مرغ و تخم مرغ/ زمزمه های آزادسازی منابع ارزی

دلارهای خانگی در صف فروش/ توزیع هوشمند مرغ و تخم مرغ/ زمزمه های آزادسازی منابع ارزی

دلارهای خانگی در صف فروش/ توزیع هوشمند مرغ و تخم مرغ/ زمزمه های آزادسازی منابع ارزی

دلارهای خانگی در صف فروش/ توزیع هوشمند مرغ و تخم مرغ/ زمزمه های آزادسازی منابع ارزی